De smaakvolle en veelzijdige tomatenbasis

Privacy en algemene voorwaarden

Privacy

PRIVACYVERKLARING
Tomatoblend.nl
September 2017

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons
www.tomatoblend.nl wordt beheerd door Food Fellows B.V. (hierna: Food Fellows).
Food Fellows is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Onze gegevens zijn:
Food Fellows B.V.
Honderdland 411
2676 LV Maasdijk
KvK: 27280102

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u een bestelling plaatst, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres.

Wanneer u ons contactformulier invult, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam;
 • E-mailadres;

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om u toegang te verschaffen tot onze diensten, waaronder, maar niet uitsluitend toegang tot het bestelproces.
 • Het mogelijk maken om, op onze website, producten te bestellen.
 • Om de betaling van bestelde producten mogelijk te maken.
 • Om de bestelde producten te leveren.
 • Om contact met u op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot een bestelling.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Om te betalen voor uw bestelling wordt u doorverwezen naar Mollie, waarna Mollie ook persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie over het beleid van Mollie vindt u hier: [https://www.mollie.com/nl/terms-conditions].

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden.

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de recepten op onze website te delen.
Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Om het delen van informatie via deze social media-kanalen mogelijk te maken, wordt de AddThis cookie geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van AddThis vindt u hier: [http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy].

 • Van de volgende social media-kanalen plaatst AddThis de buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.*
 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • WhatsApp: [https://www.whatsapp.com/legal/?l=nl#privacy-policy]
 • Twitter: [https://twitter.com/privacy]
 • Pinterest: [https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy]
 • Google: [https://www.google.com/policies/privacy/]

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De persoonsgegevens die u middels ons contactformulier heeft verstrekt, zullen we binnen 3 maanden na ons laatste contact met u verwijderen.

De persoonsgegevens die u voor uw bestelling aan ons heeft verstrekt, zullen we binnen 5 jaar na uw bestelling verwijderen.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u ons een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@tomatoblend.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Food Fellows B.V.
Honderdland 411
2676 LV Maasdijk
KvK: 27280102

September 2017

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, al dan niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met Food Fellows.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Food Fellows: Food Fellows B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden, de onderneming die producten en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Food Fellows, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Food Fellows en op elke tussen Food Fellows en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Food Fellows aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Food Fellows bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Food Fellows deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Food Fellows, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Food Fellows het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden of nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. Ontbindingsrecht en retour

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product, door consument of door een vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
 2. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Food Fellows te melden. Food Fellows verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 3. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de Food Fellows verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 7. Food Fellows vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
 8. In het geval dat consument meerdere producten met een pakketprijskorting heeft besteld en gebruik wenst te maken van haar ontbindingsrecht, maar niet alle producten retourneert waarop deze pakketprijskorting geldend was, heeft consument geen recht meer op de korting en wordt het kortingsbedrag in mindering gebracht op het aan de consument te vergoeden bedrag.
 9. Indien het product beschadigd bij Food Fellows is aangekomen, is het Food Fellows toegestaan de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan de consument te vergoeden bedrag.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals etenswaren met een beperkte houdbaarheid. Food Fellows zal bij de productomschrijving van het product duidelijk aan consument aangeven dat het etenswaren betreft met een beperkte houdbaarheid.
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waaronder doch niet uitsluitend, etenswaren die zijn geopend.
 • Producten die na levering vermengd zijn geraakt met andere producten.
 • Producten die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

5. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat partijen zijn overeengekomen, althans het adres dat consument aan Food Fellows als leveringsadres heeft kenbaar gemaakt, via het daartoe geschikte formulier binnen het bestelproces.
 2. Food Fellows zal fysieke producten conform de levertijd vermeld bij de bestelling. Food Fellows zal tijdig melding maken van vertraging in de levering.
 3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door consument vooraf aangewezen derde.

6. Intellectuele Eigendom

 1. De disclaimer van Food Fellows, gepubliceerd door Food Fellows op haar website, is van overeenkomstige toepassing.
 2. Food Fellows is rechthebbende van alle werken van intellectuele eigendom die geleverd worden of die via de website te zien zijn. Consument mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Food Fellows.
 3. Voor zover Food Fellows niet de rechthebbende is van de werken, heeft zij hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

7. Privacy

 1. Ten behoeve van het leveren van de producten en diensten en het verbeteren van de diensten en de website, wordt door Food Fellows gegevens van consument verzameld en verwerkt.
 2. Food Fellows verzamelt ten minste de door consument ter beschikking gestelde gegevens, waaronder naam en e-mailadres en het gedrag van consument, nadat deze op de website is ingelogd.
 3. De privacy- en cookieverklaring van Food Fellows, gepubliceerd op diens website, is van overeenkomstige toepassing.

8. Betaling

 1. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Food Fellows te melden.
 2. Indien consument ervoor kiest niet het volledige bedrag vooraf te betalen, is Food Fellows gerechtigd de directe kosten voor de achterafbetaling aan consument door te berekenen.
 3. Indien consument niet op tijd betaalt, zal consument een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien consument ook binnen deze termijn de betaling niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

9. Aansprakelijkheid

 1. Food Fellows kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Food Fellows is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekeringen van Food Fellows dekking bieden.
 3. Food Fellows is niet aansprakelijk voor aankopen die consument bij een derde doet, ook niet wanneer consument op deze derde is gewezen via een (affiliate) link op de website van Food Fellows.
 4. Food Fellows is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
 5. Food Fellows is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Food Fellows is uitgegaan van, door of vanwege consument, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Food Fellows is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door consument.
 7. Food Fellows heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van consument ongedaan te maken.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Food Fellows.

10. Garanties en Conformiteit

 1. Food Fellows biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten of diensten.
 2. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen geen ongebruikelijke gebreken tonen gedurende de te verwachten levensduur, zijnde de (beperkte) houdbaarheid, van het product.
 3. Vergoeding voor gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.

11. Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Food Fellows en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de woonplaats van consument.
 2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Food Fellows.
 4. Bij Food Fellows ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Food Fellows hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 5. Food Fellows wijst consument op de mogelijkheid om, indien webwinkel en consument niet samen een oplossing bereiken, een klacht via ODR van de Europese Commissie in te dienen via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/.